Αποστολή-Στόχος-Όραμα-Αρχές

Αποστολή-Στόχος-Όραμα-Αρχές2018-09-07T16:57:23+00:00

Η Temos Hellas έχει ως βασική στρατηγική να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει την προσπάθεια των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, να ενσωματώσουν “καλές πρακτικές” για τη διαχείριση του διεθνή ασθενή και κυρίως να δικτυώσει τους πλέον αξιόπιστους παρόχους υγειονομικής φροντίδας στις διεθνείς αγορές. Το άνοιγμα του κλάδου της υγείας σε νέες αγορές όπως αυτή του Ιατρικού Τουρισμού περνά μέσα από την δίοδο της διασφάλισης μέγιστης αξιοπιστίας και διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η εταιρεία μας μέσα από τις υπηρεσίες διαπίστευσης και δικτύωσης που παρέχει έχει ως όραμά της να αποτελέσει το όχημα της ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η αποστολή μας μέσω των ποιοτικών προγραμμάτων, είναι να στηρίξουμε τη βελτίωση και βελτιστοποίηση της ποιότητας στην ιατρική περίθαλψη και τις μη κλινικές υπηρεσίες για διεθνείς ασθενείς σε υγειονομικές μονάδες και διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως μέσω ενός μοναδικού, εθελοντικού και επιστημονικού συστήματος διαπίστευσης που εφαρμόζεται και ελέγχεται από ομάδα υψηλά ειδικευμένων αξιολογητών-επιθεωρητών με πολυετή πείρα στον χώρο.

O στόχος της Temos Hellas είναι η προαγωγή της διαφάνειας, της ασφάλειας και της ποιότητας στην υγειονομική φροντίδα, η διαρκής ενίσχυση της ικανοποίησης των διεθνών ασθενών και η παροχή μιας αξιόπιστης βάσης για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διαμεσολαβητές της παροχής ιατρικής φροντίδας στο εξωτερικό.

Το όραμα της Temos Hellas είναι να επιτύχει την αριστεία στη διεθνή διαχείριση ασθενών των διαπιστευμένων συνεργατών της Temos μέσω της σωστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή φροντίδα και εμπειρία των ασθενών.

Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών διαπίστευσης, θέλουμε να επιτύχουμε ότι όλες οι διαπιστευμένες μονάδες της Temos:

 • Προτιμούνται από τους ασθενείς για την ασφάλεια και τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντός τους
 • Συνιστώνται από τους ασθενείς στις οικογένειες και τους φίλους τους
 • Προτιμούνται από τους γιατρούς για την ποιοτική εργασία τους και τις υπηρεσίες ασθενών
 • Προτιμούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Οι αρχές μας: 

 • Υπευθυνότητα
 • Αξιοπιστία
 • Σεβασμός στην πολυπολιτισμική πολυμορφία
 • Σεβασμός στον διεθνή κώδικα ιατρικής ηθικής του WMA
 • Επαγγελματισμός και συνεχής βελτίωση της ποιότητας
 • Ανεξαρτησία και ακεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών
 • Εις βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών και ασφαλής φύλαξη των συμφερόντων τους
 • Επενδύσεις στη γνώση και στη συνεχή κατάρτιση των μελών της ομάδας
 • Σεβασμό στη ζωή, την υγεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
 • Διαφάνεια, αμεροληψία, ουδετερότητα και αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία διαπίστευσης