Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2020

Η 17η Σεπτεμβρίου θεσπίστηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών από την Παγκόσμια Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον Μάιο του 2019 και εορτάζεται κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών υποστηρίζεται, επίσης, από μια σειρά ετήσιων παγκόσμιων συνόδων κορυφής σε υπουργικό επίπεδο για την ασφάλεια των ασθενών, αρχής γενομένης το 2016, στο Λονδίνο.

Οι γενικοί στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών είναι

  • η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και η ενίσχυση της παγκόσμιας συνείδησης και κατανόησης αναφορικά με τη σπουδαιότητα και τις διαστάσεις της ασφάλειας των ασθενών,
  •  η αύξηση της ενημερωμένης συμμετοχής του πολίτη στις δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη και
  •  η προώθηση παγκόσμιων δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Ασφάλεια ασθενών

Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επιπέδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών από το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομειακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών.

 

Πανδημία COVID-19 και ασφάλεια των ασθενών

Η πανδημία COVID-19 θεωρείται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων και απειλών που αντιμετωπίζει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανθρωπότητα, ενώ, παράλληλα, η υγειονομική περίθαλψη ζει τη μεγαλύτερη κρίση της αναφορικά με την ασφάλεια, ασθενών και υγειονομικού προσωπικού. Η πανδημία εξακολουθεί να ασκεί μια άνευ προηγουμένου πίεση στα συστήματα υγείας. Το ανθρώπινο δυναμικό του τομέα υγείας παραμένει και ο κρίσιμος συντελεστής για την επιτυχημένη αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, καθώς, και για την παροχή εγγυημένης, ασφαλούς περίθαλψης στους ασθενείς.

 

Η σύνδεση μεταξύ του συστήματος Διαπίστευσης Temos και της ασφάλειας των ασθενών

Το Σύστημα Διαπίστευσης της Temos έχει ως επίκεντρο την Ασφάλεια Ασθενών και τη διασφάλιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας. Στο μεγαλύτερο μέρος των προδιαγραφών και των απαιτήσεων εξυπηρετούνται οι διακριτοί Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας των Ασθενών. Τα αναλυτικά κριτήρια που περιλαμβάνονται σε ειδικά επιμέρους κεφάλαια των προτύπων, προβλέπουν τα ακόλουθα:

  • Σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει καθιερώσει και εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες και μέτρα για την υγιεινή και την πρόληψη λοιμώξεων, την προστασία της υγείας και την πρόληψη των κλινικών κινδύνων, και την προάσπιση της εν γένει ασφάλειας των ασθενών σε οποιοδήποτε επίπεδο (προσωπική ασφάλεια, φυσική ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προάσπιση ατομικών δικαιωμάτων του ασθενή).
  • Υπάρχει διαρκής επιτήρηση του επιπέδου ασφάλειας καθώς και συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στους διάφορους τομείς του οργανισμού.

Αυτοί οι στόχοι είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις. Άλλες επιπρόσθετες απαιτήσεις, όπως ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας ή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση από τους επιθεωρητές του Οργανισμού.

 

Ο ρόλος των νοσηλευτών και των λοιπών επαγγελματιών υγείας στην ασφάλεια των ασθενών

Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και, εν γένει, το υγειονομικό προσωπικό καθίστανται οι βασικοί προασπιστές της ασφάλειας των ασθενών, a priori, καθώς μέσα από τις παρεμβάσεις τους και την επαφή με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το επίπεδο της ποιότητας της φροντίδας και το επίπεδο ασφάλειας σε αυτή, ελέγχοντας τις διαδικασίες, μαθαίνοντας από τα σφάλματα και επικοινωνώντας αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης.

Οι νοσηλευτές είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές των δράσεων που στοχεύουν στην προάσπιση της Ασφάλειας των Ασθενών, ειδικά, εν μέσω ειδικών επειγουσών καταστάσεων όπως αυτή της Πανδημίας. Η κρίσιμη διαχείριση των ατομικών παραγόντων κινδύνου και των πληροφοριών που σχετίζονται με την κατάσταση του ασθενή, καθώς, και η ετοιμότητα παρέμβασης, συντείνουν στην αποτελεσματική και ασφαλή φροντίδα τόσο σε σχέση με τη φυσική κατάσταση του ασθενούς όσο και με την ψυχολογική διάστασή του.

Οι νοσηλευτές είναι οι κρίσιμοι συντονιστές του διεπιστημονικού έργου και ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την ομαλή συνεργασία μεταξύ τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των διαφορετικών τμημάτων των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης (κλινικών- διαγνωστικών και υποστηρικτικών).

 

Το Σύστημα Διαπίστευσης της Temos και Υπηρεσίες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ειδικό σχετικό κεφάλαιο του Συστήματος Διαπίστευσης του Οργανισμού Temos, αποσκοπούν στον εντοπισμό, την υποστήριξη και τη διασφάλιση της επάρκειας των υπηρεσιών νοσηλευτικής και μαιευτικής, για την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας.

 

What is the World Patient Safety Day?

On 17 September 2020, the World Health Organization, international partners and all countries will celebrate World Patient Safety Day. World Patient Safety Day was established by the 72nd World Health Assembly, in May 2019 to be marked annually on 17 September. World Patient Safety Day builds on a series of successful annual Global Ministerial Summits on Patient Safety, which started in London in 2016.

The overall objectives of World Patient Safety Day are to enhance global understanding of patient safety, increase public engagement in the safety of health care and promote global actions to enhance patient safety and reduce patient harm.

 

Patients’ Safety

Patient safety remains one of the core indicators for estimating quality and level of health care services globally. According to the recent reports by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), over 15% of total expenditures on hospital care in OECD countries have been allocated to treat preventable patient safety failures and surgical complications. As an example, by improving patient safety systematically from 2010, The United States was able to reduce approximately 28 billion USD of total health care spending resulting from developed patient safety monitoring systems as well as forceful patient safety culture.

In addition, patient safety is an issue for all countries that deliver health services, whether they are privately commissioned or funded by the government. Prescribing antibiotics without regard for the patient’s underlying condition and whether antibiotics will help the patient, or administering multiple drugs without attention to the potential for adverse drug reactions, all have the potential for harm and patient injury. Patients are not only harmed by the misuse of technology, they can also be harmed by poor communication between different health-care providers or delays in receiving treatment.

Patient safety is a broad subject incorporating the latest technology such as electronic prescribing and redesigning hospitals and services to washing hands correctly and being a team player. Many of the features of patient safety do not involve financial resources; rather, they involve commitment of individuals to practice safely.

 

COVID-19 pandemic and the patients’ safety

The COVID-19 pandemic is presently among the biggest challenges and threats to face the world and humanity, and health care is living its greatest crisis in patient safety ever. The pandemic has exerted unprecedented pressure on health systems worldwide. Health systems can only function with health workers, and a knowledgeable, skilled and motivated health workforce is critical for the provision of safe care to patients.

 

The connection between Temos Accreditation System and Patients’ Safety

Temos Accreditation System has a separate and detail chapter regarding the International Patient Safety Goals (IPSG). Criteria included in that chapter are related to international patient safety goals and identify and assure the following:

Throughout its operational framework, the healthcare provider has established and is maintaining specific procedures covering requirements according to international standards and measures for hygiene, health protection and disease prevention in order to satisfy and assure patient safety at any level (personal safety, physical safety, privacy and legality). There is a continuous effort to improve patient safety in the different areas of the organization.

These goals are minimum requirements; any additional requirements, e.g. based on countries’ specific requirements and local laws or QMS accreditation requirements will be considered for the assessment. In addition, most of the IPSG do overlap with the standards in specific chapters of the Temos Accreditation Standards.

 

The role of nurses and midwives in Patients’ Safety

Individual doctors, nurses and midwives can improve patient safety by engaging with patients and their families, checking procedures, learning from errors and communicating effectively with the health-care team. Such activities can also save costs because they minimize the harm caused to patients. When errors are reported and analysed they can help identify the main contributing factors. Understanding the factors that lead to errors is essential for thinking about changes that will prevent errors from being made.

Nurses are the key players because they have the most direct and immediate contact with patients, and are therefore most likely to have critical information about the patient’s feelings and physical condition, information which is needed by the other members of the team.

Nurses are in a uniquely difficult role because they have to coordinate their activities with doctors and administrators who are more powerful and have more status in the medical system. At the same time, they have to coordinate with their counterparts as patients get handed off during the hospital stay and with various other members of the team such as pharmacy, physical therapy, patient records, social work and various technicians. In addition they are in the nursing department hierarchy of their own and have to learn how to build effective relationships with their own superiors and subordinates.

 

Temos Accreditation System and Nursing and Midwife Services (NMS)

Nursing is an essential part of the patients’ treatment, care and recovery processes. Criteria included in this chapter aim to identify, support and assure the competency of nursing and midwifery services including safe and ethical care.

2020-09-17T10:09:22+00:00