Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας2018-09-07T17:07:09+00:00

Η προσέγγιση στις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας εκτείνεται στην παροχή της δυνατότητας σε επαγγελματίες να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στα κάτωθι γνωστικά πεδία:

  • Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές για τον Ιατρικό τουρισμό
  • Εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών ασφάλειας ασθενών στις υπηρεσίες υγείας
  • Πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων και μολυσματικών νόσων – Μεθοδολογίες διαχείρισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Διασφάλιση επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
  • Διασφάλιση Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας – Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Επιμόρφωση ή κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας και θέματα που αφορούν την εφαρμογή καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών
  • Διαδικασίες προτυποποίησης στις υγειονομικές μονάδες
  • Πολυπολιτισμική ενσυναίσθηση
  • Εκπαίδευση και πιστοποίηση για επαγγελματίες συντονιστές-διαμεσολαβητές Ιατρικού Τουρισμού

Ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα υγείας οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας παρέχονται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, κλινικής ή κέντρου αποκατάστασης, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας, σε Αθήνα και Κύπρο και σε περιπτώσεις που απαιτείται στις εγκαταστάσεις της Temos International στην Κολωνία της Γερμανίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.