Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες2018-09-07T17:07:30+00:00

Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας – Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Το επίκεντρο των Υπηρεσιών Υποστήριξης της TEMOS είναι η δημιουργία και η ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας (value chains) καθώς και η υποστήριξη των πελατών της στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που αφορούν:

 • στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών και διεθνών προτύπων σύμφωνα με τις διεθνείς επιταγές για τη διασυνοριακή φροντίδα,
 • στον προσανατολισμό του ασθενή προς τις υπηρεσίες υγείας,
 • στη συνεργασία του νοσοκομείου με τις ασφαλιστικές εταιρείες,
 • στην αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων των παρόχων υγείας,
 • στη διεθνή και διαπολιτισμική επικοινωνία και συναλλαγή με τον ξένο ασθενή,
 • καθώς και στην ασφαλή διακίνηση πληροφοριών.

Ο οργανισμός Temos προσφέρει τεχνογνωσία και υποστηρικτικές υπηρεσίες αναφορικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης, Ιατρικού Τουρισμού και Φιλοξενίας. Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 • Διοίκηση, Οργάνωση και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Υγείας
 • Διασφάλιση Ποιότητας στις υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας – Ενίσχυση αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών – Τυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας
 • Ενσωμάτωση καλών πρακτικών και διεθνών προτύπων σύμφωνα με τις διεθνείς επιταγές για τη διασυνοριακή φροντίδα
 • Φυσική Ασφάλεια και διεθνή πρότυπα ποιότητας για τους διεθνείς ασθενείς
 • Διαδικασίες διαχείρισης διεθνών ασθενών στο πλαίσιο των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού και των διεργασιών τουριστικής ιατρικής – διεργασίες συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες ιατρικής βοήθειας.
 • Έλεγχος και επανεξέταση των διαδικασιών λειτουργίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη – διενέργεια κλινικών ελέγχων.
 • Διεθνής και τη διαπολιτισμική επικοινωνία και συναλλαγή με τον αλλοδαπό ασθενή – Πολιτισμική ενσυναίσθηση των εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης
 • Καθοδήγηση των Διεθνών Ασθενών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης – Στρατηγικές Marketing και Branding στην παγκόσμια αγορά της υγειονομικής περίθαλψης

Ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα υγείας οι Υποστηρικτικές Υπηρεσίες παρέχονται στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόμενης μονάδας, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σε Αθήνα και Κύπρο και σε περιπτώσεις που απαιτείται στις εγκαταστάσεις της Temos International στην Κολωνία της Γερμανίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.