Υπηρεσίες Διαπίστευσης

Υπηρεσίες Διαπίστευσης2020-05-28T11:44:46+00:00

Το Σύστημα Διαπίστευσης Temos αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Σύστημα Διαπίστευσης Ιατρικών Υπηρεσιών στον Κόσμο το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΘΕΝΗ (INTERNATIONAL PATIENT) και τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (MEDICAL/ HEALTH TOURISM). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την προέλευση του Συστήματος Διαπίστευσης Temos (η Γερμανία είναι η πατρίδα των συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Φορέων Πιστοποίησης), την απαιτούμενη διάρκεια (4-6 μήνες για την ολοκλήρωση της Διαπίστευσης) και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος των υπηρεσιών θέτει την Temos μακράν εκτός συναγωνισμού.

Οι διεθνείς απαιτήσεις για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου σχετικά με τη διασυνοριακή φροντίδα με την υιοθέτηση της Κοινοτικής Οδηγίας (‘Application of patients’ rights in cross border health care’ 24/EU/2011) και της ελληνικής Κ.Υ.Α. αριθμ. 27217/26.11.2013 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού» (Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού) που επιβάλλουν την εφαρμογή πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές. Το Σύστημα Διαπίστευσης TEMOS είναι μια ασθενοκεντρική και στοχευμένη στην ποιότητα, πηγή γνώσης για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης η οποία έχει ως πυρήνα του την προώθηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών (best practices) και την διασφάλιση των ασθενών.

Οι υπηρεσίες διαπίστευσης που παρέχει ο φορέας μας αναλύονται παρακάτω:

Για νοσοκομεία και υγειονομικές μονάδες

Ο στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης είναι η επικύρωση και η βελτιστοποίηση των ιατρικών, νοσηλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του νοσοκομείου για τους διεθνείς ασθενείς όπως επίσης η διασφάλιση τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας και κλινικής αποτελεσματικότητας για όλους τους ασθενείς. Με σημείο αναφοράς το υπάρχον εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, διερευνώνται, καθορίζονται και εφαρμόζονται οι ειδικές προδιαγραφές για τη διαχείριση του Διεθνή Ασθενή.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Patient Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για νοσοκομεία και υγειονομικές μονάδες

Ο στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης είναι η επικύρωση και η βελτιστοποίηση των ιατρικών, νοσηλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του νοσοκομείου για τους διεθνείς ασθενείς όπως επίσης η διασφάλιση τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας και κλινικής αποτελεσματικότητας περιλαμβάνοντας και τον ολοκληρωμένο κύκλο φροντίδας των ασθενών πριν το ταξίδι τους στο εξωτερικό, εντός του νοσοκομείου και μετά τη θεραπεία και το εξιτήριο.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Excellence in Medical Tourism” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Ο στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης είναι η επικύρωση και η βελτιστοποίηση των ιατρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους διεθνείς ασθενείς σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, αλλά και στο πλαίσιο των «υπηρεσιών κατ’ οίκον επισκέψεων από ιατρούς σε ξενοδοχεία ή κατοικίες. Επιπλέον αξιολογούνται η επικοινωνία, οι γλωσσικές ικανότητες, οι διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, οι εγκαταστάσεις, η ιατρική τεκμηρίωση, το σύστημα παραπομπής και η συνεργασία με υγειονομικές μονάδες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Patient Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της πιστοποίησης/διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για Υπηρεσίες Φαρμακείου

Το συγκεκριμένο πρότυπο διαπίστευσης της Temos αναπτύχθηκε προκειμένου να αυξήσει συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών Φαρμακείου και να συμβάλει έτσι στην ενίσχυση της μοναδικής σχέσης μεταξύ φαρμακοποιού και πελάτη. Το πρόγραμμα διαπίστευσης της Temos επικεντρώνεται στα φαρμακεία που λειτουργούν στην κοινότητα, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τους, περιλαμβάνοντας ειδικές προδιαγραφές για τη διαχείριση της ποιότητας και της τεχνολογίας υγείας, τη διοίκηση του φαρμακείου και τη διαχείριση φαρμάκων, τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμώξεων καθώς και για καθαυτή την εμπειρία εξυπηρέτησης των ασθενών.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in Community Pharmacy Services” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της πιστοποίησης/διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για Οφθαλμολογικές κλινικέςΚέντρα

Στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης είναι να επικυρώσει και να βελτιστοποιήσει τις ιατρικές και μη κλινικές υπηρεσίες για τους ιατρικούς τουρίστες, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κύκλου φροντίδας των ασθενών προτού ταξιδέψουν στο εξωτερικό, στην κλινική και για τις διαδικασίες μετά τη θεραπεία και μετά το follow up.

Το πρόγραμμα ποιότητας επικεντρώνεται στις προηγμένης τεχνολογίας θεραπείες, στην ιατρική περίθαλψη και στη διαχείριση των διεθνών ασθενών που λαμβάνουν οφθαλμολογικές θεραπευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της διασυνοριακότητας των υπηρεσιών υγείας.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Eye Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επίσημη αξιολόγηση από την Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Για οδοντιατρικές μονάδες

Ο στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης είναι η επικύρωση και η βελτιστοποίηση οδοντιατρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους διεθνείς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου του πλήρη κύκλου φροντίδας των ασθενών πριν το ταξίδι στο εξωτερικό, κατά την διάρκεια της θεραπείας στην οδοντιατρική κλινική, τις διαδικασίες μετά τη οδοντιατρική θεραπεία και το εξιτήριο όπως επίσης και την παρακολούθηση των διεθνών ασθενών. Με σημείο αναφοράς τα υπάρχοντα εφαρμοζόμενα κριτήρια ποιότητας, αξιολογούνται και εφαρμόζονται οι υπηρεσίες για την διαχείριση του Διεθνή Ασθενή.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Dental Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για οδοντιατρικές μονάδες

Ο στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης είναι η επικύρωση και η βελτιστοποίηση οδοντιατρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους διεθνείς ασθενείς σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένου του πλήρη κύκλου φροντίδας των ασθενών πριν το ταξίδι στο εξωτερικό, κατά την διάρκεια της θεραπείας στην οδοντιατρική κλινική, τις διαδικασίες μετά τη οδοντιατρική θεραπεία και το εξιτήριο όπως επίσης και την παρακολούθηση των διεθνών ασθενών. Με σημείο αναφοράς τα υπάρχοντα εφαρμοζόμενα κριτήρια ποιότητας, αξιολογούνται και εφαρμόζονται οι υπηρεσίες για την διαχείριση του Διεθνή Ασθενή.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Excellence in Dental Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

Τα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας που περιθάλπουν ήδη διεθνείς ασθενείς ή προτίθενται να το πράξουν στο μέλλον έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη συγκεκριμένη “σφραγίδα ποιότητας” της Temos. Το πρόγραμμα αυτό ειδικεύεται στις θεραπευτικές, ιατρικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φροντίδα αποκατάστασης και αποθεραπείας, εστιάζοντας παρομοίως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διεθνών ασθενών. Το σύστημα διαπίστευσης της Temos περιλαμβάνει τη συστηματική και συνεχή διαχείριση των ασθενών, τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη βελτίωση της ποιότητας των δομών, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων στον τομέα των υπηρεσιών αποκατάστασης.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Rehabilitation Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Ο στόχος αυτού του προγράμματος διαπίστευσης επικεντρώνεται στην “state of the art» θεραπεία, τη φροντίδα και τη διαχείριση των γυναικών και ζευγαριών που λαμβάνουν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διεθνών ασθενών που ταξιδεύουν στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Αφορά στις αυτόνομες μονάδες και τις κλινικές εξωσωματικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ικανοποιεί τις ανάγκες των διεθνών ασθενών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νομικές, πολιτισμικές και ηθικές διαστάσεις των υπηρεσιών. Επίσης διασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα αναφορικά με το κλινικό- εργαστηριακό έργο των μονάδων και προωθεί την υψηλής ποιότητας περίθαλψη, μειώνοντας τους πιθανούς κινδύνους με γνώμονα τις αρχές ιατρικής δεοντολογίας.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Reproductive Care” της Temos στον οργανισμό/πελάτη και εκκινεί η φάση της προαξιολόγησης/προετοιμασίας της μονάδας. Εγκεκριμένοι και έμπειροι αξιολογητές της Temos επισκέπτονται τη μονάδα και πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Temos και δημιουργείτε ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Η ομάδα της Temos υποστηρίζει τον πελάτη σε όλη τη φάση προετοιμασίας μέχρι την επιτόπια επίσημη επίσκεψη της ομάδας αξιολογητών της Temos με βάση την επαγγελματική κρίση και με σαφώς καθορισμένα και τυποποιημένα κριτήρια. Περαιτέρω ενέργειες-προτάσεις βελτίωσης συζητούνται με τα εμπλεκόμενα μέλη και τη διοίκηση επί τόπου. Όλα  τα ευρήματα (απαιτήσεις προς υλοποίηση, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια) παρατίθενται σε μια λεπτομερή έκθεση. Για να δείτε τη διαδικασία της διαπίστευσης, πατήστε εδώ.

Η εθνική νομοθεσία, η ιδιαιτερότητα της επιθεωρούμενης μονάδας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Για να δείτε όλους τους διαπιστευμένους πελάτες της Temos κατά το συγκεκριμένο πρότυπο, πατήστε εδώ.

Για Διαμεσολαβητές Ιατρικού Τουρισμού

Ο αριθμός των ασθενών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να λάβουν υπηρεσίες υγείας (ιατρικές, οδοντιατρικές, αποκατάστασης, κτλ.) στη χώρα προορισμού, αυξάνεται παγκοσμίως και έχει προκύψει μια νέου είδους επιχείρηση: οι Διαμεσολαβητές Ιατρικού Τουρισμού.

Στη διεθνή αγορά ιατρικού τουρισμού υπάρχουν ορισμένα διαθέσιμα πιστοποιητικά για τους διαμεσολαβητές αλλά δεν παρέχουν στοιχεία για ποιοτικό, αξιόπιστο και διαφανή συντονισμό των ιατρικών ταξιδιών και της αντίστοιχης τιμολόγησης.

Έρευνα της Temos International καταλήγει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κανονιστικό/θεσμικό κενό στην αγορά του ιατρικού τουρισμού όσον αφορά τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ιατρικών ταξιδιών (διαμεσολαβητές, συντονιστές ιατρικών υπηρεσιών, μεσίτες, τουριστικά πρακτορεία, κλπ.). Το πρότυπο Temos για τις εταιρείες ιατρικού τουρισμού προσπαθεί να καλύψει το κενό ποιότητας για τους ασθενείς μεταξύ της πατρίδας τους και των διαπιστευμένων παρόχων ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα προορισμού, σε περίπτωση που εμπλέκεται μια ενδιάμεση εταιρεία ιατρικού τουρισμού.

Με βάση το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εκάστοτε μονάδας, διερευνώνται, ορίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες και ελλείπουσες υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, αλλά και για ασφαλιστικές εταιρείες και τις assistance companies.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτημα προσφοράς και για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, παρακαλώ πατήστε εδώ. Μετά την αποδοχή της προσφοράς και τη σύναψη συνεργασίας, αποστέλλονται τα κριτήρια ποιότητας του προτύπου “Quality in International Medical Travel Coordination” της Temos στον οργανισμό και εκκινεί η φάση της προετοιμασίας της μονάδας.

Ο πελάτης παράλληλα με τις ενέργειες εναρμόνισης με το πρότυπο ποιότητας της Temos και τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία:

  1. Αναφορές / μαρτυρίες από ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων επικοινωνίας για επαλήθευση
  2. Επισκόπηση (λίστα) των εφαρμοστέων νόμων, παραπομπών, κανονισμών και των αντίστοιχων μεταφράσεων στα αγγλικά καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή του πελάτη με αυτούς.
  3. Αναφορές και αποδεικτικά στοιχεία με ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα εφαρμοστέα νομικά έγγραφα.
  4. Πολιτική σχετικά με τη διαχείριση παραπόνων των ασθενών.
  5. Δημοσιευμένοι ισολογισμοί των δύο τελευταίων ετών.
  6. Στοιχεία για τη νόμιμη εγγραφή της εταιρείας.

Η ομάδα των επιθεωρητών της TEMOS  αποτελείται από έμπειρους ιατρούς, επαγγελματίες υγείας και ειδικούς στην ποιότητα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης της ΤEMOS κάντε κλικ εδώ.

Τέλος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εταιρικές μπροσούρες, τον Κανονισμό Παροχής Υπηρεσίων Επιθεώρησης αλλά σε άλλα έντυπα του Οργανισμού μας, πατώντας εδώ.